Yläsavolaiset kunnianhimoisia ilmastotavoitteissa

30.10.2020 | Uutiset, Yleinen

Enemmistön mielestä Ylä-Savon seutukunnan tulisi tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tulokset selviävät Ylä-Savon ilmastokyselystä, joka pohjustaa Ylä-Savoon vuosina 2020–2021 laadittavaa ilmasto-ohjelmaa.

KESTO-hankkeen toteuttamalla ilmastokyselyllä kartoitettiin Ylä-Savon kuntalaisten näkemyksiä seudun ja oman kunnan ilmastotavoitteista. Vastaajat ottivat kantaa muun muassa hiilineutraaliustavoitteeseen sekä ilmasto-ohjelman painopisteisiin.

Kyselyn tulokset myötäilevät Suomen hallitusohjelman tavoitetta, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Hiilineutraalius tarkoittaa, että ilmakehään tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan.

– Tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä merkittäviä päästövähennystoimia sekä vahvistettava ja kasvatettava jo olemassa olevia hiilinieluja, sanoo KESTO-hankkeen projektivastaava Kirsi Savolainen.

Lopulliset päästövähennystavoitteet ja toimet kirjataan seudulliseen ilmasto-ohjelmaan, jossa tulisi vastaajien mukaan painottaa ruokajärjestelmän kestävyyttä (62%), kestäviä hankintoja ja materiaalien kiertoa (57%) sekä uusiutuvaa ja kestävää energiantuotantoa (52%).

Myös liikkumisen uudet ratkaisut (49%) ja maatalouden ilmastotoimet (43%) saivat paljon kannatusta painopistealueiksi.

Kunnilta kaivataan tukea ja tietoa kestävään arkeen  

Ilmastokyselyllä kartoitettiin lisäksi konkreettisia tekoja, joita oma kotikunta voisi tehdä ilmaston eteen. Oman asuinkunnan päästövähennystoimia haluttiin eniten kohdistaa kuluttamiseen ja materiaalien kiertoihin (49%), energiankulutukseen (40%) sekä maatalouteen (36%).

– Samalla selvitettiin, miten kunta voisi mahdollistaa ja helpottaa kuntalaisten omia ilmastotekoja, Savolainen taustoittaa.

Lähes kaksi kolmasosaa (63%) vastanneista haluaa, että kunta auttaisi ja kannustaisi asukkaitaan kestäviin valintoihin uusilla kestävillä palveluita. Yli puolet vastaajista toivoo kunnalta kestävän arjen tueksi taloudellisia kannustimia (57%) sekä tietoa arjen ilmastoteoista ja niiden vaikutuksista (54%).     

Erilaiset kampanjat ja kokeilut sekä kunnan viestintä omasta ilmastotyöstä herättivät kiinnostusta noin neljässä kymmenestä vastaajasta.

Kuntalaisten ääni mukaan ilmasto-ohjelmaan

Ylä-Savon ilmastokyselyyn kerättiin vastauksia ajalla 3.8.–30.9.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 189 henkilöä, joista noin puolet oli Iisalmesta ja neljännes Lapinlahdelta. Vastauksia saatiin myös Kiuruvedeltä, Vieremältä, Sonkajärveltä ja Keiteleeltä. Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa KESTO-hankkeen ja hankekuntien verkkosivuilla sekä paperilomakkeella Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Varpaisjärven ja Vieremän kirjastoissa.

KESTO-hankkeessa valmistellaan parhaillaan Ylä-Savon seudullista ilmasto-ohjelmaa sekä kuntakohtaisia toimintasuunnitelmia neljään kuntaan Ylä-Savossa: Iisalmeen, Kiuruvedelle, Lapinlahdelle ja Vieremälle. Ylä-Savon kyselyn vastauksia hyödynnetään ilmasto-ohjelman ja kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden muodostamisessa.

Kaksivuotinen KESTO-hanke saa rahoitusta Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoituksesta (75%), mukana olevilta kunnilta ja muilta tahoilta.

Share This