Mukana yhteisellä polulla

28.01.2021 | Tiedotteet, Uutiset, Yleinen

Pohjois-Savon kunnat ovat lähteneet aktiivisesti ja innokkaasti mukaan ilmastotyöhön, mikä on mieltä ylentävää ja sydäntä lämmittävää toimintaa! Pohjois-Savon ELY-keskuksen vetämässä Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) -hankkeessa on koottu verkostoa ilmastotyön ympärille. Samalla eri yhteisöjä on kutsuttu mukaan ilmastotyöhön. Julkisen sitoumuksen KESTO-hankekunnista/ yhteisöistä ovat kertoneet Leppävirta, Navitas Yrityspalvelut, Siilinjärvi ja Vieremä.

Mukana yhteisellä polulla on yhteisötunnus, joka myönnetään niille organisaatioille, jotka ovat mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan valmistelussa ja toteuttamisessa. Tunnus kertoo sitoutumisesta yhteiseen ilmastotyöhön.

Olemme alle koostaneet yhteisöjen julkilausumat ilmastotyöstä:

Leppävirta on hiilineutraali kunta

Leppävirta on saaristo sisämaassa, sillä rantaviivaa on peräti 225 metriä asukasta kohden. Siksi on luonnollista, että Leppävirta osallistuu ilmastotiekartan tekoon ja on kantamassa omaa osaansa Suomen luonnon hyvinvoinnista. Hiilineutraalisuus ja ympäristöarvot ovat olleet Leppävirran kantavia teemoja jo usean vuoden ajan ja ne on kirjattu kunnan strategiaan.

Leppävirta on mukana myös KESTO-hankkeessa (Kestosavo.fi). Hankkeen toimesta laaditaan seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat. Pohjois-Savon liiton hiilitaseraportin (Foresavo.fi) mukaan Leppävirta on kasvihuonekaasuneutraali kunta.

Vihreän energian tekoja

Leppävirralla on meneillään useita hankkeita vähähiiliseen energiantuotantoon liittyen. Olemme tekemässä merkittävää panostusta Vokkolan alueella hukkalämpöjen hyödyntämisen suhteen. Alueella sijaitsee Vesileppiksen kylpylä-hotelli, jäähalli, hiihtoputki sekä monitoimi-areena. Hankkeella tavoitellaan päästöjen vähennyksen lisäksi myös taloudellisia hyötyjä. Investointien myötä energiaa pystytään säästämään noin 50 omakotitalon vuotuisen lämmitystarpeen verran.

Vuonna 2018 valmistunut 350 oppilaan Leppäkertun koulu on vihreä edelläkävijä, jossa lämmitys toteutettiin maalämmöllä ja energiatehokkuutta hallitaan nykyaikaisella kiinteistöautomaatiolla. Lisäksi kunnassa ja sen tytäryhtiöissä on toteutettu pitkäjänteisesti lukuisia muita pienempiä energiainvestointeja.

Pohjois-Savon ensimmäiset tuulivoimalat nousivat horisonttiin Leppävirran Saahkarlahteen vuonna 2017. Saahkarlahdessa tuotetaan vuositasolla vihreää sähköä 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. Tuulivoimaa ollaan kaavoittamassa lisää kunnan alueelle lähivuosina. Suunnitteilla olevan tuulipuiston teho toteutuessaan olisi noin 4 kertainen Saahkarlahden tehoon verrattuna.

Olemme ylpeitä myös siitä, että kunnassa kehitetään ja valmistetaan ympäristöystävällisiä energiatekniikkaan liittyviä laitteita. Leppävirtalaiset Gebwell ja Högfors GST ovat alan johtavia toimijoita Skandinavian markkinoilla.

Riikinnevan alueelle ollaan kehittämässä uutta kiertotalouden yrityskeskittymää. Jo toimivien yritysten rinnalle on kehitteillä useita uusia liiketoimintakonsepteja. Alueella toimiva Riikinvoima Oy huolehtii Itä-Suomen alueelta kerättävien jätteiden poltosta. Syntyvä lämpöenergia johdetaan Varkauden kaupungin aluelämmön käyttöön ja vastaa yli 11 000 omakotitalon energian kulutusta.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Lisätietoja

Leppavirta.fi

Matti Raatikainen
Kunnanjohtaja, Leppävirta
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Navitas Yrityspalvelut

Kestävää yritys- ja aluekehittämistä

Navitas Yrityspalvelut muodostuu kolmesta yhtiöistä, joiden pääasiallinen tehtävä on yritys- ja aluekehittäminen, rakennuttaminen ja kiinteistöjen hallinta. Yritys- ja aluekehittämisestä toteutetaan mm. hanketoiminnan kautta, jossa pääpaino on teknologiateollisuudessa sekä kiertotalous- ja vähähiilisyyttä edistävissä hankkeissa.

Digitalisaation ja robotiikan edistäminen, energian varastoinnin ja hukkalämmön hyödyntäminen, vähähiilinen energiatuotanto ja kuntien ilmasto-ohjelmien laatiminen, vastuullinen matkailu, lähiruuan hyödyntäminen ja uusien lähiruokatuotteiden toteuttaminen ovat tällä hetkellä käynnissä olevien hankkeiden aiheina.

Rakennuttamisen palveluja tehdään sekä Varkauden kaupungille että alueen yrityksille. Varkauden kaupunki ottaa käyttöön keväällä 2021 uuden aluesairaalan, joka on rakennutettu elinkaarimallilla. Uusissa teollisissa kiinteistöissä energiatehokkuus on yksi peruslähtökohta suunnittelulle ja toteutukselle.

Henkilöstö liikkuu puhtaammin

Navitas Yrityspalvelut on ottanut henkilökunnan käyttöön yhteiskäyttöauton sekä sähköavusteisen polkupyörän. Sähköautojen latauspiste sekä sähköavusteisten polkupyörien latauskatos on rakennettu Navitas kiinteistöjen edustalla vuoden 2020 aikana. Etätyökäytännöt ovat monipuolistuneet ja sähköiset tapaamiset ovat yleistyneet.

Pohjois-Savon ilmastotiekartta tulee määrittelemään Pohjois-Savon ilmastotyön tulevaisuuden askelmerkit. Navitas Yrityspalvelut on aktiivisesti hallinnoimansa KESTO-hankkeen kautta mukana laatimassa Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa ja osallistuu yritys- ja aluekehityksen toimenpiteillä sen tavoitteiden toteuttamiseen.

Lisätietoja

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

www.navitas.fi/ymparistovastuu

Jouko Laitinen
Toimitusjohtaja, Navitas Yrityspalvelut
etunimi.sukunimi@navitas.fi

Laura Leppänen
projektipäällikkö, KESTO – Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke
etunimi.sukunimi@navitas.fi

Siilinjärvi mukana yhteisellä polulla

Siilinjärven kunnan edustaja on mukana Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmässä vahvistaen tiekarttatyön kuntanäkemystä. Siilinjärven kunnalle laaditaan ilmasto-ohjelma Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma (KESTO) -hankkeessa vuosina 2020 – 2021.

Mitä Siilinjärvellä olemme tehneet ja tulemme tekemään?

Tässä nostoja kuntamme ilmastoteoista:

 • Kaikki öljylämmityskattilat on poistettu varsinaisesta lämmöntuotannosta ja olemme siirtyneet geoenergiaan tai pellettiin
 • Aurinkopaneeleja on asennettu kahdeksaan kohteeseen yht. 670 kpl, laskennallinen sähköntuotantoteho on lähes 180 kWp
  • Keväällä 2020 asennettiin 120 aurinkopaneelia päiväkoti Pikkusiiliin, Vuorelaan. Lue lisää tästä.
 • Kunnan tulevissa toimitilainvestoinneissa ratkaistaan tilojen tehokkuuteen, energiansäästöön ja lämmitykseen liittyvät kysymykset
 • Työajoihin käytetään hybridejä tai vähäpäästöisiä, nykyaikaisia diesel-autoja
 • Katuvalaistuksessa on siirrytty käyttämään led-valaistusta ja pitkän tähtäimen suunnitelmissa on tarkoitus vaihtaa kaikki valaistus led-tekniikkaan ml. liikuntareitit ja -paikat
 • Kannustamme kuntalaisia joukkoliikenteen käyttäjiksi parantamalla pysäkkikatoksia ja rakentamalla pyöräkatoksia
 • Kunta tekee kehitystyötä sähköisten palvelujen aikaansaamiseksi
 • Käytämme lähiruokaa
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Lisätietoja

https://www.siilinjarvi.fi/

Ari Kainulainen
Tekninen johtaja
Siilinjärven kunta
ari.kainulainen(at)siilinjarvi.fi

Vireä Vieremä ilmastotyössä

Vieremän kunta on innokkaasti mukana laatimassa Pohjois-Savoon ilmastotiekarttaa. Kunta osallistui aikaisemin Iisalmen reitin vesivisiotyöhön. Prosessin aikana huomattiin, että elinkeinoelämän tehokkuusvaatimukset ja ilmasto- sekä luontoarvot ovat helpoiten yhdistettävissä avoimella vuoropuhelulla ja yhteisillä pitkän aikavälin tavoitteilla. Niin ilmastotiekartan kuin vesivisionkin laadinta ovat mainio tausta kunnan omalle strategiatyölle ja luovat hyvää materiaalia esimerkiksi perus- ja lukio-opetukseen.

Kiertotaloutta ja energiatehokkuutta

Vieremä on yli tuhannen teollisen työpaikan ja lähes 40 miljoonan vuosittaisen maitolitran myötä merkittävä työssäkäynti- ja tuotantoalue Pohjois-Savossa. Kunnassa on panostettu kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Teollisuuden sivuvirrat hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa ja aurinkoenergian käyttöä on asteittain lisätty. Kunnan henkilökuntaa kannustetaan hyötyliikuntaan ja Vieremä osallistuu joukkoliikenteen työmatkakokokeiluun Iisalmen ja Vieremän välillä. Nuoria ohjataan vastuulliseen kulutukseen hävikkiruokamittarin avulla. Koululainen näkee mittarista helposti päivittäin syntyvän ruokahävikin.

Kysyntää ympäristöinnovaatioille

Vieremällä syntyy hienoja ympäristöinnovaatioita. Livetech Oy kehittänyt biomateriaaliaumojen suojaukseen ekologisen menetelmän, joka mahdollistaa muovin käytön lopettamisen esimerkiksi hakeaumojen suojaamisessa. Patentoitu menetelmä on herättänyt paljon kiinnostusta energia-alan yrityksissä. Kunta on Livetech Oy mukana kehittämässä mullistavaa menetelmää edelleen.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Lisätietoja

https://www.vierema.fi/fi

Mika Suomalainen
Vieremän kunnanjohtaja
mika.suomalainen(at)vierema.fi

Share This