Kunnat voivat hakea tukea ilmastohankkeilleen

11.12.2020 | Uutiset, Yleinen

Ympäristöministeriö myöntää kunnille avustusta ilmastohankkeille. Avustushaku on auki 1.12.2020–5.2.2021. Ilmastohankkeiden tarkoituksena on ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet taakanjakosektorilla ja/tai kaukolämmön korvaaminen vähähiilisimmillä pienenergiaratkaisuilla. Taakanjakosektorin päästöillä tarkoitetaan liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, jätehuollon, työkoneiden, F-kaasujen, maatalouden ja pienteollisuuden aiheuttamia päästöjä.

Avustusta kuntien ilmastohankkeille voi hakea ja saada kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunnan liitto tai näiden täysin omistama yhtiö. Avustuksen suuruus voi olla hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista korkeintaan 70 %, kuitenkin enintään 70 000 euroa per hanke. Avustusta on jaossa yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. 

Millaisia ilmastohankkeita rahoitetaan?

Avustusta voi hakea erilaisille ilmastohankkeille. Läpileikkaavina teemoina avustettaville hankkeille ovat ilmastojohtaminen, kunnan ja yritysten välinen yhteistyö ja kuntalaisten ilmastotyön vauhdittaminen. Lisäksi hankkeet voivat liittyä liikenteen päästövähennyskeinojen löytämiseen, työkoneiden päästöjen vähentämiseen, öljylämmityksestä luopumiseen tai energiatehokkuuden lisäämiseen. 

Hyvä ja avustuskelpoinen ilmastohanke tuottaa mahdollisimman tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kunnassa tai kunnissa. Hanke tuo hyviä ilmastokäytäntöjä osaksi kuntaorganisaation/-organisaatioiden tavoitteellista ja jatkuvaa toimintaa. Hankesuunnitelman laatiminen on tehty huolella. Se on täsmällinen ja toteuttamiskelpoinen, ja siinä on tarvittavilta osin hyödynnetty jo tehtyjä materiaalipaketteja ja huomioitu aikaisemmista hankkeista ja kokeiluista saatuja oppeja. Hankkeen budjetin tulee olla sopivassa suhteessa hankkeen laajuuteen ja hankkeen kautta saavutettaviin päästövähennyksiin. Lisäarvoa hankkeelle tuo, jos hanke tehdään yhteistyössä toisten kuntien tai kuntaorganisaation ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Hankehakemuksessa on tuotava ilmi suunniteltujen toimien ilmastovaikutus. Tarkkaa CO2-päästövähennystä ei tarvitse osata laskea, mutta toimenpiteiden vaikuttavuusketju tulisi kuvata ymmärrettävästi. Hankkeen toimien seurauksia ja vaikuttavuutta tulee seurata. Ilman seurantaa ei voida todentaa toimien vaikuttavuutta. Seurannassa on pystyttävä mittamaan saavutetun muutoksen vaikutuksia. 

Share This