Ilmastotyö etenee Ylä-Savossa

20.04.2021 | Uutiset, Yleinen

Ilmastotyö etenee Ylä-Savossa, kun seudullinen ilmasto-ohjelma on edennyt kuntien lautakuntien käsittelyyn. Iisalmeen, Kiuruvedelle, Lapinlahdelle ja Vieremälle valmistellaan myös parasta aikaa kuntakohtaisia ilmastosuunnitelmia, jossa määritellään painopisteet ja tavoitteet kuntien ilmastotyölle. Iisalmen ja Lapinlahden suunnitelmat ovat nekin lautakuntakäsittelyssä ja etenevät päätöksentekoon.

Iisalmen ja Lapinlahden ilmastosuunnitelmat ovat kevään aikana kiertäneet lausunnoilla lautakunnissa ja ovat etenemässä kunnan- ja kaupunginhallituksiin. Ilmastosuunnitelmissa asetetaan tavoitteiden lisäksi konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit toimenpiteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Molempien kuntien ilmastosuunnitelmissa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035, se saavutetaan vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin.

Iisalmen Ilmastosuunnitelmassa on viisi painopistealuetta: 1. Energiantuotanto ja -kulutus, 2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, 3. Materiaalitehokkuus ja kierrätys, 4. Maatalous, ruoka ja metsät sekä 5. Vesi. Painopisteet myötäilevät vuonna 2018 Iisalmen kaupunginhallitus hyväksymää resurssiviisauden toimintasuunnitelmaa (Kaupunginhallitus 25.6.2018 § 170).

Näiden painopistealueiden pohjalta muodostuvat kaupungin ilmastotyön tavoitteet ja toimenpiteet. Painopistealueittaisia tavoitteita läpileikkaavat lisäksi kolme kaupungin toiminnan kannalta merkittävää teemaa veto-, pito- ja elinvoimaisuus, kuntalaiset ja päätöksenteko sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Lapinlahden Ilmastosuunnitelman viisi painopistealuetta ovat: 1. Kestävä energiantuotanto ja -kulutus, 2. Liikkumisen uudet ratkaisut ja kuntarakenne, 3. Materiaalikiertojen edistäminen, 4. Kestävä ruokajärjestelmä sekä 5. Metsät, luonto ja monimuotoisuus. Lapinlahden kunnan strategian kannalta merkittävät läpileikkaavat teemat ovat kuntatalous ja elinvoimaisuus sekä kuntalaiset ja päätöksenteko.

Erillisissä kuntakohtaisissa ilmaston toimenpidetaulukoissa on esitetty kuntien tavoitteet ja niitä koskevat toimenpiteet painopistealueittain. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitu sekä sitä, onko toimenpiteellä suora vai epäsuora vaikutus päästöihin. Toimenpiteille on nimetty vastuutahot, määritelty toteutumisaikataulu sekä mittarit, joilla voidaan seurata toimenpiteen toteutumista.

Ilmastosuunnitelmaa ja toimenpidetaulukkoa on valmisteltu KESTO-hankkeen koordinoimana yhdessä kuntien toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työtä edistämään ja ohjaamaan on nimetty niin kuntien viranhaltijoista kuin luottamushenkilöistäkin koostuvat projektiryhmät.

Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua ilmastotyöhön vastaamalla Ylä-Savon ilmastokyselyyn aikavälillä 3.8.-30.9.2020. Iisalmessa ja Lapinlahdella kuntalaiset pääsivät näkemään ja kommentoimaan myös ilmastosuunnitelman luonnosta.

KESTO-hankkeessa (EAKR-rahoitteinen) laaditaan kuntien ilmastosuunnitelmat (Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti ja Vieremä) sekä Ylä-Savon yhteinen ilmasto-ohjelma.

Share This